COACHING


Moim głównym celem w ramach prowadzenia praktyki coachingowej jest wsparcie i towarzyszenie w rozwoju. W myśl podejścia systemowego, moje programy realizuję na trzech poziomach: indywidualnym, zespołu i organizacji. Efekty programów prowadzonych dla poszczególnych grup będą przejawiać się w dwóch obszarach: w rozwoju określonych kompetencji uczestników, oraz ich umiejętności uczenia się zarówno z sukcesów jak i porażek. Jestem nastawiona na sukces i skuteczność. Moim zdaniem najważniejsza w tej branży jest umiejętność zbudowania zaufania z klientem, pozyskane zaufanie to głębsza relacja, a głębsza relacja to skuteczniejsze efekty coachingowe. Sesje odbywać się będą na spotkania indywidualnych, poprzez Skype lub telefonicznie.

Moja oferta jest podzielona na dwa segmenty: kompleksowa oferta do firm, instytucji oraz kompleksowa oferta dla osób indywidualnych. Programy dedykowane firmom, realizowane są zarówno w formie krótkich cyklów, jak też długoterminowych projektów rozwojowych dotyczących połączenia biznesu z psychologicznymi, społecznymi aspektami wprowadzania zmian i budowania kultur organizacyjnych. Szkolenia dedykowane przez moja firmę mają charakterystyczny styl, ponieważ jest on związany  z zastosowaniem metod aktywizujących, angażujących umysł i emocje uczestników. W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy będą rozwijać strategiczne kompetencje liderskie, takie jak: umiejętności osobiste, inteligencja emocjonalna, gotowość do budowania konstruktywnych relacji wokół wspólnego celu. Istotą stosowanych metod jest pogłębiony dialog i nacisk kładziony na budowanie konstruktywnej relacji. Opieram się na praktycznych ćwiczeniach i cały czas odnoszę się do realiów organizacji. Pozwala to na głęboką integrację nowej wiedzy z dotychczasowym doświadczeniem i dzięki temu wypracowania zadowalających efektów.

Ponadto dodatkowym uzupełnieniem coachingów dla firm, instytucji będą programy szkoleniowo-doradcze pomagające w wypracowaniu strategicznego, systemowego podejścia do rozwijania kultury organizacyjnej. Zajęcia będą polegały na łączeniu perspektywy społecznej z biznesową, co jest dość unikalne na rynku. Metoda szkoleniowa będzie wykorzystywała nowe odkrycia socjologii i psychologii, zarządzania, sprzedaży i ekonomii. Dzięki nim oraz dzięki metodyce wdrażania umożliwiającej faktyczne zaangażowanie ludzi –będę prowadziła do realnych, widocznych efektów. W ten sposób będę pomagała firmom, które chcą tworzyć środowisko uczące się.

Dla osób indywidualnych będę oferowała coaching dostosowany do ich potrzeb i wymagań życiowych. Sesje coachingowe będą organizowane indywidualnie. Coaching skierowany do tej grupy będzie obejmował coaching kariery, personalny, poszkoleniowy. Coachingi będą uzupełniane o szkolenia dostosowane do rozwoju osobistego. Celem moich działań dla osób indywidualnych będzie wydobycie barier, które uniemożliwiają ich rozwój, zbudowanie odpowiedniej ścieżki rozwoju kompetencji i osiągnięcia sukcesu przez daną osobę. Indywidualne podejście, zbudowanie wzajemnej zaufanej relacji pozwoli nam osiągnąć wyznaczone cele.

Wszystkie działania szkoleniowe, zarówno grupowe, jak tez indywidualne, będę poprzedzała procesem identyfikacji potrzeb, którego intensywność będzie zależna od wielkości projektu. Technicznie będzie polegało to na wywiadach grupowych i indywidualnych z poszczególnymi osobami, lub na przeprowadzaniu ankiet. Metodyka identyfikacji potrzeb uwzględnia perspektywę systemową, pokazuje procesy i zjawiska zachodzące w organizacji oraz ich współzależność. W ten sposób stworzę konkretną mapę potrzeb danego Klienta. Ich identyfikacja będzie stanowić zatem rodzaj diagnozy systemu. Dzięki temu pozwala to na uzgodnienie potrzeb wszystkich beneficjentów procesu. Na tej podstawie, po przedyskutowaniu z klientem konkretnych oczekiwań, będę formułowała cele projektu, opierające się na tym, jaki obserwowalny efekt zamierzamy osiągnąć (cele punktowe) oraz, jaki proces uruchomimy poprzez realizację projektu (cel procesowy).

 

Moja oferta będzie obejmować poszczególne sektory:

Coaching kariery
sesje warsztatowe dedykowane osobom prywatnym, które pracują na etacie i planują rozwój swojej ścieżki kariery. Coaching wspiera rozwój zawodowy, wykorzystując do tego określone narzędzia, a także testy zawodowe, określające np. naszą tożsamość, czy predyspozycje zawodowe. Przeznaczony dla osób pragnących: czuć satysfakcję z wykonywanej pracy, dla osób chcących realizować objętą ścieżkę kariery lub osób które chcą podejmować właściwe wybory. Warsztat kierowany jest również do osób które planują własny rozwój, osób które pragną na własną rękę poprawić styl komunikacji z pracownikami przedsiębiorstwa w którym pracują i/lub chcą być bardziej asertywni, osób które mają wątpliwości co do obranej ścieżki zawodowej, w kontekście własnych aspiracji, predyspozycji i sensu, lub osób które stoją przed ważnymi decyzjami zawodowymi. LINK

Coaching personalny
sesje coachingowe skupiające się na tematach życiowych: celach prywatnych, relacjach, związkach, rozwoju osobistym, poznaniu siebie, wyborze drogi/misji życiowej, planach na przyszłość, pracy na przekonaniach, zasobach. Coaching personalny z założenia jest szybkim i dającym długotrwałe efekty procesem. Profesjonalny coaching indywidualny prowadzony jest w taki sposób, by klient po 10 spotkaniach mógł działać samodzielnie, korzystając z efektów przebytych sesji, według uśrednionych standardów etycznych. LINK

Coaching biznesowy
indywidualny coaching związany z biznesowym rozwojem firmy. Kierowany do właścicieli firm, prezesów, członków zarządu, osób prywatnych na menadżerskich stanowiskach, które zgłaszają się na coaching samodzielnie, z własnej inicjatywy i na własne potrzeby. Szczegóły ustalamy na indywidualnym spotkaniu – kontakt LINK

 

Będzie obejmował poszczególne typy:

Coaching menedżerski
zajęcia i sesje warsztatowe skierowane do menedżerów zidentyfikowanych w firmie jako osoby posiadające największy potencjał, w celu rozwoju ich w kierunkach zgodnych z oczekiwaniami firmy, tak aby mogli zrealizować nowe cele i wymagane zadania. Coaching będzie odbywał się w formie cyklicznych spotkań z klientem. Coaching menedżerski może być traktowany jako coaching poszkoleniowy, w trakcie którego klient otrzyma odpowiednie wsparcie, którego celem jest wdrożenie obranych celów i założeń szkoleniowych w życie.

Coaching korporacyjny
indywidualne sesje warsztatowe przeprowadzane z poszczególnymi pracownikami 6 sesji/spotkań coachingowych, w ramach jednego procesu coachingowego, przeprowadzenia kwestionariusza oceny kompetencji coachowanego pracownika, sporządzanie raportów - krótkich i rzeczowych, nie poruszających spraw prywatnych pracownika. Na końcu procesu coachingowego będzie spotkanie podsumowujące proces coachingowy z pracodawcą.

Coaching poszkoleniowy
jest dla osób ,którzy przeszli wytypowane szkolenia, lub są w trakcie szkoleń. Jego  celem  jest wsparcie, które ma na celu drożenie obranych celów i założeń szkoleniowych w życie. Coaching odbywa się w formie cyklicznych spotkań klienta z coachem.


 POWRÓT